ALLMÄNA VILKOR Mat vid Siljan AB

ARRANGÖR

Mat vid Siljan AB
Organisationsnummer: 556794-1769
Moms/VAT-nummer: SE556794176901
Arenavägen 9
793 32 Leksand

Kontakt: Mail: bokning@matvidsiljan.se

ALLMÄNT

Dessa villkor gäller mellan Arrangören och Kunden vid köp och bokning av restaurang/ evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören. Köpet kan gälla evenemangsbiljett, mat, konferens, boende, transport, andra tilläggsprodukter, värdebevis eller en kombination av dessa.

MAT

För att ej bli debiterad ska avbokning ske senast 14 dagar innan datum för den bokade måltiden. Ändring av antal kan göras fram till 7 dagar innan bokningen. Avbokningar som sker 7 dagar innan bokningen och senare debiteras med 50% av bokningen. Specialkost samt antal deltagare ska vara oss tillhanda senast 7 dagar innan.

BILJETTKÖP (Inträde)

Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Detta gäller oavsett val av betalmetod. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Vid köp av värdebevis gäller 14 dagars ångerrätt. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.

BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS

Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

PERSONLIGT BRUK

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Arrangören. Arrangören har rätt att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta kan t.ex. vara ombokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare köpta biljetter eller på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt. Återförsäljning, eller misstanke om återförsäljning, till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING

Det åligger Kunden att kontrollera att varukorgen har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Kunden är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att Arrangören skall kunna garantera leverans av din beställning. Genom att köpa biljett till våra evenemang samtycker Kunden till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt sjukdoms-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras. Visitation kan ske vid insläpp. Genom inträde till vår arena godkänner du att du och dina saker blir genomsökta.

INSTÄLLT eller FLYTTAT EVENEMANG

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig Arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid återlösen av biljett återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges. Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/datum för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas då normalt inte.

ÅTERBETALNING

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall Kunden senast två (2) månader från evenemangsdatumet, eller datumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Kunden förverkat sin rätt till eventuell återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning. Biljettavgifter, serviceavgifter eller andra kostnader som betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda eller flyttade evenemang.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.m) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

FORCE MAJEURE

För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför Arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är Arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som Arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

AVBOKNING

MINDRE ÄN 30 DAGAR MEN MER ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING:
Avbokning tillåts i de fall Kunden rimligen inte kan gå på föreställningen pga att Kunden, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder. I dessa fall krävs ett uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare eller dödsfallsintyg i händelse av dödsfall. Husdjurs eller sällskapsdjurs dödsfall, olycka eller sjukdom berättigar ej till avbokning. Avbeställningen samt dokumentation skall ha kommit Arrangören tillhanda senast 48 timmar före föreställningens början.

MINDRE ÄN 48 TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING:
Ingen ersättning utgår

PERSONUPPGIFTHANTERING

Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandlar dina uppgifter med respekt. När du gör en bokning/ beställning hos oss lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter.

Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här.

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.

Senast uppdaterad: 2023-10-19

sv Swedish
X